Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


coulomb (คูลอม-) n.
1. หน่วยวัดปริมาณไฟฟ้า = ไฟฟ้าที่ผ่านจุด ๆ หนึ่งโดยมีกระแสไฟฟ้าหนึ่งแอมแปร์ ความแรงหนึ่งโวลท์ ในหนึ่งนาที

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cคำศัพท์แนะนำหมวด C

กลับขึ้นด้านบน