Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


costly adj.
1. ค่าโสหุ้ย, ดู cost โสหุ้ย, เป็นราคา, มีราคา, ราคา, ต้นทุน, มูลค่า, ทุนที่ซื้อมา
2. สิ่งที่ต้องเสียไป เพื่อแลกเปลี่ยน, ความเสียหาย
3. ค่าฤชาธรรมเนียม
4. ทำให้ต้องเสีย, ต้องใช้
5. ราคาแพง, เปลืองเงิน

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cคำศัพท์แนะนำหมวด C

กลับขึ้นด้านบน