Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


continent (คอน-ทิเน็นท) n. adj.
1. รู้จักบังคับใจ, รู้จักละเว้น, ไม่มักมาก, ทวีป
2. ไม่ช้ำรั่ว, ไม่ไหล

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cคำศัพท์แนะนำหมวด C

กลับขึ้นด้านบน