Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


consul (คอน-ซัล) n.
1. ผู้มีอำนาจสูงสุดสองคนในการปกครองแบบริปับลิคของกรุงโรมสมัยโบราณ, ผู้มีอำนาจสูงสุดสามคนของฝรั่งเศสในสมัยนะโปเลียน
2. ข้าราชการที่รัฐบาลส่งไปดูแลผลประโยชน์ ในการค้าขายและการเดินเรือในต่างประเทศ, กงสุล

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cคำศัพท์แนะนำหมวด C

กลับขึ้นด้านบน