Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


constituent (ค็อนสทีท-ชุเอ็นท) n. adj.
1. (ส่วน) ประกอบ
2. ซึ่งมีอำนาจเลือกตั้ง, ซึ่งมีอำนาจตั้งรัฐธรรมนูญ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cคำศัพท์แนะนำหมวด C

กลับขึ้นด้านบน