Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


consequent (คอน-ซิคเว็นท) adj.
1. ผลที่จะเกิดภายหลัง, เป็นผลเนื่องมาแต่, ซึ่งเป็นผลมาแต่เหตุการณ์ทั้งนี้
2. ความมีหน้ามีตา, ความสำคัญ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cคำศัพท์แนะนำหมวด C

กลับขึ้นด้านบน