Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


congenially (ค็อนจีน-แย็ลลิ) adv.
1. มีหัวใจอย่างเดียวกัน, ถูกคอกัน
2. เป็นที่พอใจ, ถูกใจ, (อากาศ) สบาย

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cคำศัพท์แนะนำหมวด C

กลับขึ้นด้านบน