Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


compliant (ค็อมพไล-แอ็นท) adj.
1. ดู comply ยินยอม, ยินยอม, อนุโลม, ไม่ขัดขืน, ว่าง่าย

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cคำศัพท์แนะนำหมวด C

กลับขึ้นด้านบน