Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


committee stage
1. การปรึกษากฎหมายของสภาในวาระที่ส่งให้กรรมการพิจารณา

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cคำศัพท์แนะนำหมวด C

กลับขึ้นด้านบน