Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


commit (ค็อม-มีท-) vt.
1. มอบหมาย, ส่งให้กรรมการพิจารณา
2. เขียนเป็นลายลักษณ์อักษร, ผูกมัด
3. ใช้ (ทหาร) เข้าทำการรบ
4. กระทำ (ความผิด), ล่วง (ประเวณี)

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cคำศัพท์แนะนำหมวด C

กลับขึ้นด้านบน