Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


commanding (ค็อมมาน-ดิง) adj.
1. ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ, คนในบังคับบัญชา, ตำแหน่งบังคับบัญชา, อำนาจบังคับบัญชา, เป็นผู้บังคับบัญชา, บัญชา, คำสั่ง, สั่ง, คุม (สติ), บังคับ
2. ทำให้ต้องเชื่อ
3. เด็ดขาด
4. อยู่เด่น, สง่า, มองเห็นได้ทั่ว, ครอบงำ, อยู่เหนือ, ตั้งตระหง่าน
5. มี (อำนาจ), ได้ (ราคาสูง), ย่อมต้องได้รับ (ความเคารพ)
6. ความรู้ (ภาษา), ความคล่องแคล่ว

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cคำศัพท์แนะนำหมวด C

กลับขึ้นด้านบน