Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


colonizationist (คอโละไนเส-ฌะนิซท) n.
1. ดู colony เมืองขึ้น, ผู้ที่สนับสนุนการตั้งเมืองขึ้น

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cคำศัพท์แนะนำหมวด C

กลับขึ้นด้านบน