Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


colonist (คอล-โอะนิซ)
1. ดู colony เมืองขึ้น, คนที่อาศัยอยู่ในเมืองขึ้น, คนฝรั่งที่อพยพไปอยู่ที่อื่นนอกจากประเทศของตน = colonizer (คอล-โอะไนเสอะ)

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cคำศัพท์แนะนำหมวด C

กลับขึ้นด้านบน