Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


colloquial (ค็อลโล-คเวียล) adj.
1. อย่างในการสนทนาปราศรัย, อย่างสนิทสนม

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cคำศัพท์แนะนำหมวด C

กลับขึ้นด้านบน