Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


collector (ค็อลเลค-เทอะ) n.
1. พนักงานเก็บภาษี, คนเก็บค่าเช่า, คนเก็บเงิน, คนเรี่ยไรเงิน, คนสะสมของเก่า
2. ขั้วทรานซิสเตอร์ ตรงกับ anode ของหลอดวิทยุ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cคำศัพท์แนะนำหมวด C

กลับขึ้นด้านบน