Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


cognition (ค็อกนีฌ-อัน)
1. ทราบ, รู้ ความรู้ความเข้าใจ, วงความรู้, เอาธุระ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cคำศัพท์แนะนำหมวด C

กลับขึ้นด้านบน