Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


citizenship (ซีท-อิเส็นฌิพ) n.
1. ภาวะแห่งการเป็นพลเมือง, การอยู่ในบังคับ, สัญชาติ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cคำศัพท์แนะนำหมวด C

กลับขึ้นด้านบน