Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


chancellor (ชาน-เซ็ลเลอะ) n.
1. อัครมหาเสนาบดีประเทศบางประเทศเช่นเยอรมนี
2. อธิการบดีของมหาวิทยาลัย, ผู้ประสาทการ, ผู้รักษาทะเบียนเครื่องราชอิสริยาภรณ์
3. นายเวรในกระทรวงการต่างประเทศ, เลขานุการเอกของสถานเอกอัครราชฑูต

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cคำศัพท์แนะนำหมวด C

กลับขึ้นด้านบน