Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


chair n. vt.
1. เก้าอี้, คำขอร้องให้ประธานว่ากล่าวที่ประชุม
2. เหล็กรองราง
3. แบกขึ้นไว้บนบ่า
4. ตำแหน่งศาสตราจารย์, ประธาน, เก้าอี้ประธาน

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cคำศัพท์แนะนำหมวด C

กลับขึ้นด้านบน