Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


central (เซน-ทแร็ล) adj.
1. ย่านกลาง, เป็นหัวใจ, สำคัญ, (รัฐบาล, สำนักงาน, สถานี) กลาง

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cคำศัพท์แนะนำหมวด C

กลับขึ้นด้านบน