Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


cell (เซ็ล) n.
1. กรุ, ห้องขังนักโทษ, กุฎิ
2. ช่องในมันสมอง, ช่องที่สัตว์อยุ่ได้เฉพาะตัวเดียว, ช่องในรวงผึ้ง, โพรงเล็กๆ, รู, หม้อๆ หนึ่งในแบตเตอรี่
3. หน่วยของเนื้อหนังในสัตว์และต้นไม้, หน่วยลับของคอมมิวนิสต์

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cคำศัพท์แนะนำหมวด C

กลับขึ้นด้านบน