Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


c/o
1. = care of ในอารักขาของ, carried over ยกยอด, cash order ใบสั่งเงินสด

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Cคำศัพท์แนะนำหมวด C

กลับขึ้นด้านบน