Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


business (บีส-เน็ซ) n.
1. ดู busy ยุ่ง, วิธีหาเงิน, วิธีของพ่อค้า, การค้า, กงการ, หน้าที่, วาน, เรื่อง, ธุรกิจ, กิจธุระ, อาชีพ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bคำศัพท์แนะนำหมวด B

กลับขึ้นด้านบน