Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


burglary (เบอ-กละริ) n.
1. การปีนเข้าไปในบ้านผู้อื่นเพื่อขโมยของ, ความผิดฐานบุกรุกเข้าไปในบ้าน และลักทรัพย์ในเวลากลางคืน

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bคำศัพท์แนะนำหมวด B

กลับขึ้นด้านบน