Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


breech (บรีช) n.
1. ตะโพก, ส่วนหลังของสิ่งหนึ่งสิ่งใด เช่น ท้ายลำกล้องปืน

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bคำศัพท์แนะนำหมวด B

กลับขึ้นด้านบน