Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


binocular (บินอค-อิวเลอะ) n.
1. กล้องสองตา อันหนึ่งเรียกว่า a pair of binoculars

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bคำศัพท์แนะนำหมวด B

กลับขึ้นด้านบน