Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


believe (บิลีฝ-) vt. vi.
1. เชื่อ, เชื่อถือ, ไว้วางใจ, เชื่อว่ามีประโยชน์, ศรัทธา

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bคำศัพท์แนะนำหมวด B

กลับขึ้นด้านบน