Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


be (บี) vi.
1. เป็น, ใช่ คือ, เป็นอยู่, อยู่ไป, ถ้า I เป็นประธานใช้ am (แอ็ม), thou ใช้ art (อาท), you ใช้ are (อา) นอกนั้นประธานเอกพจน์ใช้ is (อิส) พหูพจน์ใช้ are (อา) อดีตกาลเอกพจน์ใช้ was (วอส) พหูพจน์ใช้ were (เวอ,แว) กาลสมบูรณ์ใช้ been (บีน)

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bคำศัพท์แนะนำหมวด B

กลับขึ้นด้านบน