Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


awry (อะไร-) adj. adv.
1. เฉไป, ยู่ยี่, เบี้ยว, ค้อน, ชะม้อย, (ดู) อย่างชายตาด้วยความสงสัย, ชำเลือง, ผิดทาง, (เข้าใจ) ผิด

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Aคำศัพท์แนะนำหมวด A

กลับขึ้นด้านบน