Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


autonomy (ออทอน-โอะมิ) n.
1. เอกราช, อิสรภาพในการปกครองตนเอง, ประเทศ มณฑล เมือง ตำบลที่ปกครองตนเอง, เทศบาลปกครองตัวเอง

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Aคำศัพท์แนะนำหมวด A

กลับขึ้นด้านบน