Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


approval (แอ็พรูฝ-แอ็ล)
1. เห็นดี, รับรอง, แสดงความพอใจ, ความพอใจ, พอใจ, ถูกใจ, ยินยอม, พระบรมราชานุญาต, อนุญาต, อนุมัติ, เห็นพ้องด้วยกับ, รับรองว่าถูกต้องพิสูจน์

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Aคำศัพท์แนะนำหมวด A

กลับขึ้นด้านบน