Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


and then some
1. ยิ่งกว่านั้นอีกใครคนหนึ่ง = someone, some one, some one or other, และยิ่งกว่านั้นเสียอีก
2. ใครไม่ทราบ
3. คนสำคัญ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Aคำศัพท์แนะนำหมวด A

กลับขึ้นด้านบน