Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


analytical geo metry
1. วิชาเรขาคณิต แผนกที่กล่าวด้วยการจำแนก จุด เส้น และเนื้อที่ออกตามเกณฑ์ ระยะตั้ง และระยะขวาง

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Aคำศัพท์แนะนำหมวด A

กลับขึ้นด้านบน