Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


ain't (เอนท)
1. = am not, are not, is not, has not, have not ไม่ใช่, กลางแจ้ง, กลางหาว, กินอากาศ, เผย, ผึ่งอากาศ, อากาศ
2. ลักษณะท่าทาง, อาการ, ท่าวางโต
3. เพลง

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Aคำศัพท์แนะนำหมวด A

กลับขึ้นด้านบน