Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


aigrette (เอ-กเร็ท) n.
1. นกเหยี่ยวมีขนขาวบนศีรษะ, ขนศีรษะนก, ปุยบนศีรษะ, พู่, งวงปลายสายล่อฟ้า

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Aคำศัพท์แนะนำหมวด A

กลับขึ้นด้านบน