Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


afore- (อะโฟ-)
1. เป็นทำนองกริยาวิเศษณ์ แปลว่า ก่อน, แต่ก่อน, ไว้ก่อน, มาแล้ว, ข้างต้น, เช่น

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Aคำศัพท์แนะนำหมวด A

กลับขึ้นด้านบน