Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


abstinence (แอ็บ-สทิเน็นซ)
1. ละเว้น
2. ไม่ลงคะแนนเสียง
3. ไม่ฟุ่มเฟือยในการกินและดื่ม, ไม่ดื่มสุรา

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Aคำศัพท์แนะนำหมวด A

กลับขึ้นด้านบน