Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


Zion n.
1. เขา ไส-อัน ในกรุงเยรูซาเลม อันเป็นที่สักการะของพวกยิว

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zคำศัพท์แนะนำหมวด Z

กลับขึ้นด้านบน