Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


Wright brothers p.
1. พี่น้องชาวอเมริกันสกุล ไรทสองคนผู้ประดิษฐ์เครื่องบิน ๑๘๖๗-๑๙๑๒, ๑๘๗๑-๑๙๔๘

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Wคำศัพท์แนะนำหมวด W

กลับขึ้นด้านบน