Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


Wahabee
1. พวก วาฮา-บี ถือศาสนาอิสลามนิกายหนึ่งต่างหากจากอิสลามิกชนอื่น ๆ อาศัยอยู่ในอาระเบีย

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Wคำศัพท์แนะนำหมวด W

กลับขึ้นด้านบน