Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


Thermopylae n.
1. ช่องเขา เธอะมอพ-อิลิ ในกรีซ เคยมีการรบใหญ่เมื่อ ๔๘๐ ปี ก่อนคริสต์กาล ระหว่างกรีซกับเปอร์เซีย

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Tคำศัพท์แนะนำหมวด T

กลับขึ้นด้านบน