Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


Steinberger (ซไทน-เบอเกอะ) n.
1. เหล้าองุ่นขาวอย่างดีจากเขตไรน์ของเยรมนี

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน