Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


Panama n.
1. ประเทศ แพน-อะมา เป็นริปับลิกในอเมริกากลาง เป็นที่ตั้ง Panama Canal ซึ่งเป็นของสหรัฐอเมริกา เขตคลองปานามานี้เรียกว่า Panama Canal Zone อยู่ในความควบคุมของสหรัฐอเมริกา

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pคำศัพท์แนะนำหมวด P

กลับขึ้นด้านบน