Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


Palgrave n.
1. พอล-กเรฝ, กวีอังกฤษผู้รวบรวมกวีนิพนธ์หลายเรื่องขึ้นเป็นหนังสือเล่มเดียว เรียกว่า Palgrave's Golden Treasury ๑๘๒๔-๑๘๙๗

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pคำศัพท์แนะนำหมวด P

กลับขึ้นด้านบน