Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


Pact of Berlin
1. สนธิสัญญาแห่งเบอร์ลินซึ่งทำกันในระหว่างเยอรมนี อิตาลี ญี่ปุ่น เมื่อ ค.ศ. ๑๙๔๑

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pคำศัพท์แนะนำหมวด P

กลับขึ้นด้านบน