Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


Nightingale, Florence n.
1. ฟลอ-เร็นซ ไนท-อินเกล หญิงอังกฤษผู้เริ่มการพยาบาลโดยสตรีเป็นคนแรก ๑๘๒๐-๑๙๑๐

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Nคำศัพท์แนะนำหมวด N

กลับขึ้นด้านบน