Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


Mogul (โมกัล-) n.
1. ชาวมองโกลที่เข้ามาตีอินเดียและตั้งราชอาณาจักรใหญ่ เรียกว่า Mogul Empire ซึ่งรุ่งเรืองอยู่ในศตวรรษที่ ๑๖-๑๗ แห่งคริสต์กาล
2. คนใหญ่คนโต

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Mคำศัพท์แนะนำหมวด M

กลับขึ้นด้านบน