Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


Kaleidoscope (คะไล-โดะซโคพ) n.
1. กล้องฉายภาพสี, ภาพที่ลานตา

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Kคำศัพท์แนะนำหมวด K

กลับขึ้นด้านบน