Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


Hun (ฮัน) n.
1. พวกฮั่นซึ่งทำการบุกรุกจากเอเชียเข้าไปในทวีปยุโรปเมื่อศตวรรษที่ ๔ และที่ ๕ แห่งคริสต์กาล การบุกรุกนี้เรียกว่า Hunnish (Hunnic) invasion of Europe (ฮัน-นิฌ, ฮัน-นิค)

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Hคำศัพท์แนะนำหมวด H

กลับขึ้นด้านบน