Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


Homer n.
1. (โฮ-เมอะ) จินตกวีกรีกสมัยศตวรรษที่ ๙ ก่อนคริสต์กาล ผู้ประพันธ์เรื่อง Iliad และเรื่อง Odyssey, เป็นผู้แต่งรวม ๒๔เล่ม เป็นเรื่องการล้อมเมือง

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Hคำศัพท์แนะนำหมวด H

กลับขึ้นด้านบน